Tuesday, July 21, 2009

Inilah Hikmah

Allah menjadikan Ali sebagai Hikmah dan kebaikkan yang melimpah;"Barangsiapa yang diberi hikmah oleh Allah,maka dia telah mendapat kebaikkan yang berlimpah,"Al-Baqarah 269.
Ibnu Abbas berkata,"Hikmah adalah mengenal Allah,Rasul dan Imam serta taat padanya,yang akan membawa seseorang menuju surga dan semua amalnya diterima serta kesalahannya diampuni.Hikmah adalah mengenal sesuatu sebagaimana adanya,dan inilah yang disebut sebagai pengenalan akan kebenaran.Tujuan penciptaan makhluk adalah menyembah Allah,tidak menyekutukan-Nya,beriman kepada Muhammad dan para Nabi sebelumnya,serta menaati Ali yang merupakan Hujjah Allah bagi sekelian umat manusia dan berpaling dari musuh-musuh yang menentangnya.
Allah memuji Ali dengan infak yang dilakukannya;"
Orang-orang yang menginfakkan harta mereka siang-malam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan,"Al-Baqarah 274.
Diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas,"Amirul Mukminin Ali (suatu ketika) mempunyai empat dirham.Beliau menginfakkan satu dirham di malam hari,satu dirham di siang hari,satu dirham secara sembunyi-sembunyi dan satu lagi secara terang-terangan.(Tafsir Ibnu Katsir-Basyarah al-Mushthafa).
Allah lalu menyebutnya sebagai khalifah dengan firman-Nya,"
Aku jadikan khalifah di muka bumi,"Al-Baqarah 30.
Ibnu Abbas berkata,"Para khalifah itu ada tiga,yaitu Adam,Daud,dan Amirul Mukminin yang merupakan anak Adam dari sisi lahiriah dan bapak Adam dari sisi batiniah.