Friday, September 25, 2009

Akibat Tak Berwilayah

Allah membahagikan surah Muhammad menjadi dua bahagian pertama berkaitan dengan Ali dan yang keduanya adalah berhubungan dengan musuh-musuhnya.Dalam pembukaan surah ,Allah berfirman "Orang-orang kafir yang jauh dari jalan Allah,yaitu kecintaan kepada Ali,(Imam al-Baqir as berkata,"Maksudnya adalah mereka jauh dari wilayah Ali,kerana Ali adalah sabil(jalan)."(Syarh al-Akbar,jil 1,hal,243;Manaqib Al Abi Thalib,jil 2,hal 269;Tafsir Qummi,jil 1,hal 388.maka Allah akan menghilangkan amal-amal mereka".Qs Muhammad,1.

Allah menggugurkan amalan mereka,kerana mereka melaksanakan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan perintah Allah.Kemudian Allah berfirman "Hal itu kerana mereka membenci apa yang telah diturunkan Allah,tentang Ali;maka Allah menggugurkan amal-amal mereka".Qs Muhammad;9.Sebab amalan yang tidak disertai wilayah kepada Ali tidak akan membawa manfaat.
Allah menutup hati orang-orang yang membenci Ali;"Mereka adalah orang-orang yang hati mereka ditutup oleh Allah dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka".Qs Muhammad,16.

Allah memberikan hidayah lebih banyak kepada para pecinta Ali;"Orang-orang yang mendapat hidayah,
dengan memperwalikan Ali,maka Allah menambah hidayah bagi mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka".Qs Muhammad,17.

Allah lalu melaknat orang-orang yang mengusik dan mengganggu keturunan Ali;"Apakah bila kalian berkuasa,kalian akan membuat kerusakan diatas muka bumi".Ayat ini dikhususkan untuk Muawiyah.Diriwayatkan dari Imam al-Baqir bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Bani Umayah.Juga diriwayatkan ayat ini berhubungan dengan tiga khalifah pertama(al-Shirath al-Mustaqim,jil 3,hal,40).

Kemudian Dia berfirman"Dan memutuskan hubungan kerabat". Ini dikhususkan bagi Yazid yang telah membunuh Imam Husain dan memutus hubungan keturunan Rasullullah saw.Dia juga tidak takut kepada Allah saat membantai keluarga Rasul saw.Kerana itu,Allah melaknatnya lantaran perbuatannya itu;"Mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah.Dia akan membuat telinga mereka tuli dan membutakan penglihatan mereka".Qs Muhammad;22,23

Allah kemudian menyebut keadaan orang-orang yang berpaling dari Ali;"Orang-orang yang murtad setelah beroleh petunjuk".Qs Muhammad;25.

Yakni menentang Ali sepeninggal Rasul saw.Padahal,Allah dan Rasul telah memerintahkan untuk mengikuti Ali dan melarang mereka memusuhinya.Lalu Allah berfirman"Hal itu dikeranakan mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka, yaitu memusuhi para wali-Nya dan mentaati musuh-musuh-Nya.Dan membenci ridha Allah,kerana ridha Allah diperolehi dengan cara mencintai keluarga Muhammad saw.Kerana itu Allah menggugurkan amal perbuatan mereka,"Qs Muhammad;28.kerana telah berpaling dari kebenaran setelah mengetahuinya.

Allah juga mengingatkan orang-orang beriman,"Wahai orang-orang beriman,taatilah Allah dan Rasul-Nya,berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya untuk mencintai Ali,dan jangan kalian gugurkan amal perbuatan kalian,"Qs Muhammad;33.dengan cara meninggalkan wilayah kepada Ali.Sebab orang yang melakukannya tidak akan memperoleh manfaat dari amalnya,meskipun banyak melakukan solat dan berpuasa.

Allah lalu menyebutkan bahwa orang-orang yang kafir kepada wilayah Ali tidak akan memperoleh ampunan dan shafaat,"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan jauh dari jalan Allah,yaitu kecintaan kepada Ali,dan mati dalam keadaan kafirterhadap wilayah Ali,maka tiada ampunan bagi mereka;kecuali bagi para pencintanya."Qs Muhammad;34.

1 comment:

  1. Semoga Allah merahmati guruku yang menekankan surah ini kepadaku.

    ReplyDelete