Wednesday, May 27, 2009

Kembalilah Pada Khalifah---( bhgn 2)

Jumlah Para Khalifah

Jumlah mereka yang Allah pilih itu semuanya ada 12 orang dari sejak Nabi Muhammad saww sampai hari kiamat tiba,dan semuanya dari Quraisy.

Rasullullah saww bersabda, " AjaranIslam ini akan sentiasa ada sampai tegaknya saat(kiamat) atau berlalu atas kalian (wahai ummat islam) dua belas Khalifah yang seluruhnya dari Quraisy."(Al-Jami' Al-Shahih 6/4)

Ucapan Rasullullah saww yang bermaksud seperti di atas dapat kita kutip dari kitab-kitab hadis seperti,Shahih Bhukhari pada kitab Al-Ahkam,Shahih Muslim kitab Al-Imarah,Sunan Al-Turmizi,Musnab Al-Imam Ahmad bib Hambal,Al-Mustadrak Ala-Shahihain dan Kanzul Ummal.

Imam Ali as menjelaskan tentang asal-usul para Imam,dari Quraisynya itu dari anak-cucu (bani) siapa?dan bagaimana bagaimana jika ummat islam tidak berwilayah kepada mereka? Imam Ali as berkata,"Sesungguhnya para Imam itu dari Quraisy mereka telah ditanam di dalam perut ini dari Hasyim, tidak akan selesai (Khalifah) kalau bukan mereka dan tidak akan berguna para wali(pemimpin) jika selain mereka."(Syrh Nahjul Balaghah Ibnu Abil Hadid 9/84)

No comments:

Post a Comment