Thursday, May 28, 2009

Kembalilah Pada Khalifah---(bhgn 4)

Nama-nama Mereka

Dalam kitab Yanabi'ul Mawaddah yang dikarang oleh Al-Qanduji seorang ulama hadits yang bermadzhab Hanafi dalam hal Fikih disebutkan nama-nama para Khalifah yang dua belas.yaitu riwayat dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Rasullullah saww,Dibawah ini disebutkan nama asalnya,nama mulianya dan nama laqab(julukan), tahun kelahiran dan tahun wafatnya dari tahun Hijrah dan Masihi.

1- Abul Hassan Ali bin Abi Thalib, julukannya Al-Murtadha atau Amirul Mukminin, lahir pada 13 rejab tahun 23 sebelum Hijrah( 25 mei 600), wafat 21 Ramadhan 40 (28 januari 661).

2- Abu Muhammad Al-Hassan bin Ali, nama julukannya,Al-Mujtaba,lahir pada 15 Ramadhan 3( 1 march 625),wafat pada 7 Safar 50 (6 march 670).

3- Abu Abdillah Al-Hussien bin Ali,nama julukan Al-Syahid lahir pada 3 Sya'ban 4(8 januari 626) wafat pada 10 Muharram 619 (10 oktober 680).

4- Abul Hassan 'Ali bin Al-Hussain,gelarannya Zainal A'bidin,lahir pada 5 Syaban tahun 38 (6 januari 659),wafat pada tanggal 25 Muharram 94/95( 31 oktober 712/ 20 oktober 713).

5-Abu Ja'far Muhammad bin Ali.nama gelarannya Al-Baqir,lhir pada 3 shafar tahun 57 ( 16 december 676) wafat pada 7 DzulHijjah 114 (28 Januari 733).

6-Abu Abdillah Ja;far bin Muhammad,nama julukannya Al-Shadiq, lahir 17 Rubi'ulAwwal 83 ( 20 April 702 ) wafat pada 25 Syawwal 148 (14 December 765).

7-Abul Hassan Musa bin Ja'far nama gelarannya Al-Khazim lahir pada 7 shafar 129 (28 oktober 746), wafat pada tanggal 25 Rejab 183 ( 1 September 799).

8-Abul Hassan 'Ali bin Musa, nama panggilannya Al-Ridha lahir pada 11 Dzul Qa'dah tahun 148 ( 29 December 765 ) dan wafat pada tarikh 17 shafar 203 ( 24 Ogos 818).

9-Abu Jafar Muhammad bin Ali, nama gelarannya Al-Jawad lahir pada 10 Rejab tahun195 ( 8 April 811) dan wafat pada tanggal 30 DzulQa'dah 220 ( 25 November 835).

10-Abul Hassan 'Ali bin Muhammad nama julukannya Al-Hadi, lahir pada tarikh 2 Rejab tahun 212 ( 27 September 827) dan wafat pada 3 Rejab 254 ( 28 Jun 868).

11-Abu Muhammad Al-Hassan bin 'Ali nama gelarnya Al-Askari, lahir pada 8 Rubi'ul Akhir tahun 232 (3 December 846) dan wafat pada tanggal 8 Rabi'ulAwwal 260 ( 1 Januari 874).

12-Abul Qasim Muhammad bin Al-Hassan, nama julukannya Al-Mahdi,lahir pada 15 Sya'ban tahun 255 (29 Julai 869),Beliau hidup didalam kegaiban,semoga Allah mempercepatkan kezuhurannya.

Khalifah yang kedua belas ini nama kun-yah-nya Abul Qasim dan nama gelaran yang lain adalah Al-Hujjah,Al-Qaim,Shahibuzzaman dan lain-lain.Beliaulah Khalifah Rasullullah saww dan Imam bagi manusia pada zaman ini.Beliau sekarang dighaibkan Allah 'azza wa jalla yang kedatangannya kita tunggu.Rasullullah saww telah menyebutkan bahwa beliau itu akan datang pada saat bumi ini telah diselaputi oleh kezaliman dan kejahatan.

Rasullullah saww bersabda,"Akan keluar lelaki dari Ahlulbaitku yang namanya sama dengan namaku dan bentuk tubuhnya sebagaimana bentuk tubuhku(atau akhlaknya sama seperti akhlakku) lalu dia memenuhinya (bumi ini) dengan keadilan dan kebenaran sebagaimana ia telah diliputi oleh kezaliman dan kejahatan."

(Kanzul 'Ummal 7/188)

Imam Mahdi adalah keturunan dari Imam Hussien..keturunan dari putri Nabi yaitu Fathimah Al-Zahra, keturunan Rasullullah saww dan termasuk dzurriyyah Ibrahim as.

Berita gembira (basyarah) akan kemunculan Imam Al-Mahdi di akhir zaman ini untuk menegakkan keadilan,banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadits secara mutawatir(berita yang banyak sehingga orang mustahil untuk mengadakan dusta). baik didalam kitab-kitab yang umum maupun yang khusus yang diriwayatkan dari Ahlulbait Rasullullah saww.Maka kembalilah ke Khalifah yang telah ditertibkan Allah 'azza wa jalla agar kita tidak mati jahiliyyah
!

No comments:

Post a Comment